چگونه به کودکان درباره پول آموزش بدهیم؟

چگونه به کودکان درباره پول آموزش بدهیم؟

پول، علف خرس نیست. این عبارتی است که به بسیاری از ما وقتی کوچکتر بودیم، گفته شده است و اغلباً آموزش مسائل مالی به همین جمله ختم شده است. آموزش مسائل پولی به کودکان کار ...

از آخرین رویدادها مطلع شوید.