فعالیتهایی برای پرورش حواس کودک

فعالیتهایی برای پرورش حواس کودک

حواس پنجگانه مهمترین عامل در شکل گیری خلاقیت هستند. حال، چه بهتر که اینحواس از کودکی پرورش داده شود. چگونه حواس پنجگانه را از کودکی پرورش دهیم و به سمت و سویِ خلاقیت ببری ...

از آخرین رویدادها مطلع شوید.