آموزش زبان اشاره به کودکان

آموزش زبان اشاره به کودکان

در این مقاله ابتدا با مفهوم زبان اشاره برای کودک آشنا شده، مزایای آن را بررسی می کنیم و نحوه ی آموزش زبان اشاره به نوزادان و نوپایان را مورد بحث قرار می دهیم. در میانمطال ...

از آخرین رویدادها مطلع شوید.